Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definitie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Zonderpijnkan.nl voor particulieren en bedrijven. Zonderpijnkan.nl behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen. Bij het boeken van de dienstverlening van Zonderpijnkan.nl verklaart de cliënt zich automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Zonderpijnkan.nl.

Artikel 2 Vertrouwelijkheid

Alle communicatie tussen Zonderpijnkan.nl en haar cliënten blijft vertrouwelijk tenzij dit schriftelijk of mondeling anders is afgesproken. De cliënt heeft en behoudt complete zeggenschap over wat er inhoudelijk met de buitenwereld wordt gecommuniceerd.

Artikel 3 Annulering en afmelding

Het afmelden van een consult dient door de cliënt van Zonderpijnkan.nl uiterlijk 24 uur van te voren te geschieden. Als de sessie binnen 24 uur van te voren wordt afgezegd blijft de volledige sessieprijs van kracht en zal dan ook worden doorberekend aan de cliënt van Zonderpijnkan.nl. Zonderpijnkan.nl behoudt zich het recht voor om afspraken voor een consult kosteloos te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen of ernstige ziekte van familieleden of dierbaren, waardoor zij de sessie niet naar behoren kan uitvoeren.

Artikel 4 Betaling en vervaldatum

De betaling van een consult dient aan het einde van de betreffende sessie contant of via pin plaats te vinden. Een factuur kan per mail worden verstuurd.

Artikel 5 Locatie en kosten

Sessies vinden plaats in de praktijkruimte van Zonderpijnkan.nl. Diensten bij bedrijven vinden plaats in een door het bedrijf aangeboden ruimte, tenzij anders is overeengekomen. De betreffende reiskosten bedragen 0,50 eurocent per kilometer. Parkeer en overige bijkomende kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. De benodigde reistijd wordt tegen een 50% uurtarief door belast aan de opdrachtgever.

Artikel 6 Ingebrekestelling en verzuim

Indien de betaling na de sessie om een zeer dwingende redenen niet heeft plaatsgevonden, dient de cliënt van Zonderpijnkan.nl binnen 48 uur voor deze betaling zorg te dragen. Blijft de cliënt na 48 uur toch in gebreke zal een betalingsherinnering uitgaan met een betaaltermijn van 5 dagen inclusief 10 euro administratiekosten. Blijft de cliënt na deze termijn van 5 dagen nog steeds in gebreke zal er een incasso procedure volgen. Alle daar uit voortvloeiende kosten zullen aan de cliënt worden doorberekend. Daarnaast is de cliënt een rente van 1% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is, dan is deze wettelijke rente verschuldigd. De rente van het opeisbare bedrag zal worden berekend over de periode dat deze betaling heeft opengestaan. Zonderpijnkan.nl heeft het recht om de cliënt, zodra het betalingsverzuim is opgetreden een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog te betalen bedrag op te leggen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

Zonderpijnkan.nl zal alle diensten die zij levert naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Zonderpijnkan.nl is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt indien er sprake is van grove nalatigheid of tekortkomingen bij Zonderpijnkan.nl. Indien Zonderpijnkan.nl aansprakelijk is voor enige schade bij de cliënt, dan is Zonderpijnkan.nl slechts aansprakelijk voor maximaal 100% van de betreffende factuurwaarde. Zonderpijnkan.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die bij de cliënt reeds bestond in de vorm van de voor de sessie aanwezige psychische en of fysieke aandoeningen of ziektebeeld bij de cliënt. Zonderpijnkan.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor alle mogelijke indirecte schade. Zonderpijnkan.nl behoudt zich het recht voor om voor welke reden dan ook een sessie te beëindigen als de cliënt door zijn of haar gedrag de voortgang van de sessie hindert of anderszins bemoeilijkt. Zonderpijnkan.nl behoudt zich het recht voor om ondanks de beëindiging van de sessie een betaling voor de genoten diensten opeisbaar te stellen.

Artikel 8 Garantie en sessieduur

Zonderpijnkan.nl is niet medisch onderlegd maar heeft wel het allerbeste met haar cliënten voor. De sessie duur zal per cliënt kunnen verschillen om voor iedere opdracht een optimaal resultaat te kunnen bereiken. Zonderpijnkan.nl is geen medische dienst, maar levert diensten op het gebied van lichamelijke en mentale wel bevinding volgens de methode van OldPain2Go, waarbij op grote schaal bewezen resultaten zijn bereikt. Zonderpijnkan.nl kan geen garanties afgeven over de uiteindelijk bereikte resultaten en ook niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet bereiken van de door de cliënt verwachte doelstellingen.

Artikel 9 Toepassing recht en geschillen

Op alle geschillen van welke aard dan ook zijn deze algemene voorwaarden en het Nederlandse recht van toepassing. Wanneer Zonderpijnkan.nl en de cliënt niet in staat zijn om meningsverschillen in alle redelijkheid op te lossen, dan zal het meningsverschil ter bemiddeling worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Bedrijfsgegevens.

Zonderpijnkan.nl is een onderdeel van Hypnosevoormij.nl

Adres:
Buitenbree 17
9403JK  Assen

Tel.0592-264747
Email: harry@zonderpijnkan.nl

klachtenportaal zorg lid.nr: 2287
kvk nr. 66795311
btw nr.NL031536487Bo4

 

Assen

Afspraak maken

Voorkeur afspraak

Privacy en Algemene voorwaarden

13 + 10 =